Search Diamonds
1.53 ct Round J I2 GIA $1,322.50                     1.00 ct Round L I1 GIA $1,667.50                     1.11 ct Round M I1 GIA $1,794.00                     1.01 ct Round S-T SI1 GIA $2,024.00                     1.07 ct Round L SI2 GIA $2,213.75                     1.00 ct Round H I1 GIA $2,668.00                     1.02 ct Round K SI2 GIA $2,691.00                     1.01 ct Round L VS2 GIA $2,829.00                     1.01 ct Round K VS2 GIA $2,949.75                     1.00 ct Round L VVS1 GIA $2,962.40                     1.74 ct Round I I1 GIA $2,967.00                     1.00 ct Round K VS1 GIA $3,080.85                     1.02 ct Round E I1 GIA $3,105.00                     1.00 ct Round J VS2 GIA $3,277.50                     1.02 ct Round H SI2 GIA $3,277.50                     1.51 ct Round G I1 GIA $3,381.00                     1.01 ct Round I VS2 GIA $3,415.50                     1.01 ct Round J VS1 GIA $3,528.20                     1.00 ct Round G SI2 GIA $3,669.33                     1.03 ct Round I SI1 GIA $3,707.60                     1.02 ct Round I SI1 GIA $3,720.76                     1.00 ct Round H SI2 GIA $3,736.35                     1.02 ct Round H SI2 GIA $3,736.35                     1.02 ct Round E SI1 GIA $3,772.00                     1.01 ct Round J SI1 GIA $3,778.90                     1.01 ct Round F SI2 GIA $3,827.20                     1.01 ct Round H VS2 GIA $3,933.00                     1.00 ct Round G SI2 GIA $4,022.15                     1.15 ct Round J VS1 GIA $4,071.00                     1.02 ct Round F SI1 GIA $4,088.25                     1.01 ct Round I SI1 GIA $4,246.04                     2.01 ct Round D I1 GIA $4,268.80                     1.01 ct Round I SI1 GIA $4,278.00                     1.00 ct Round G SI1 GIA $4,336.70                     1.11 ct Round F SI2 GIA $4,416.00                     1.51 ct Round I SI2 GIA $4,416.00                     1.18 ct Round F SI2 GIA $4,416.00                     1.02 ct Round I VVS2 GIA $4,427.50                     1.00 ct Round E SI2 GIA $4,468.90                     1.00 ct Round F SI1 GIA $4,544.80                     1.01 ct Round I VS2 GIA $4,554.00                     1.06 ct Round E SI2 GIA $4,578.29                     1.00 ct Round D SI2 GIA $4,588.50                     1.01 ct Round D SI2 GIA $4,616.56                     1.04 ct Round E SI2 GIA $4,623.00                     1.01 ct Round E SI2 GIA $4,623.00                     1.01 ct Round D SI2 GIA $4,669.00                     1.01 ct Round D SI2 GIA $4,669.00                     1.00 ct Round G SI1 GIA $4,670.38                     1.00 ct Round H SI1 GIA $4,692.00                     1.00 ct Round H SI1 GIA $4,692.00                     1.01 ct Round G VS2 GIA $4,772.50                     1.01 ct Round D SI2 GIA $4,786.39                     1.02 ct Round H VS2 GIA $4,807.00                     1.00 ct Round H VS2 GIA $4,807.00                     1.01 ct Round D SI2 GIA $4,830.00                     1.03 ct Round D SI2 GIA $4,830.00                     1.01 ct Round I VS1 GIA $4,848.40                     1.00 ct Round G SI1 GIA $4,850.70                     1.00 ct Round D SI1 GIA $4,945.00                     1.00 ct Round H VS2 GIA $4,981.80                     1.01 ct Round H VS1 GIA $5,060.00                     1.00 ct Round E VS2 GIA $5,078.40                     1.00 ct Round G SI1 GIA $5,094.96                     1.00 ct Round F SI1 GIA $5,130.84                     1.00 ct Round E SI1 GIA $5,186.50                     1.01 ct Round H VS2 GIA $5,191.10                     1.00 ct Round H VS2 GIA $5,244.00                     1.00 ct Round F VS2 GIA $5,262.40                     1.00 ct Round F SI1 GIA $5,269.30                     1.06 ct Round F SI1 GIA $5,411.10                     1.00 ct Round D SI1 GIA $5,439.50                     1.04 ct Round D SI1 GIA $5,439.50                     1.06 ct Round D SI1 GIA $5,439.50                     1.03 ct Round F SI1 GIA $5,451.00                     1.01 ct Round F SI1 GIA $5,451.00                     1.01 ct Round F SI1 GIA $5,451.00                     1.51 ct Round I VS2 GIA $5,451.00                     1.01 ct Round F SI1 GIA $5,451.00                     1.00 ct Round G VVS2 GIA $5,462.50                     1.00 ct Round E SI1 GIA $5,469.40                     1.00 ct Round E SI1 GIA $5,469.40                     1.00 ct Round E SI1 GIA $5,563.70                     1.51 ct Round D SI2 GIA $5,566.00                     3.01 ct Round K SI2 GIA $5,612.00                     1.00 ct Round E SI1 GIA $5,658.00                     1.00 ct Round E SI1 GIA $5,658.00                     1.01 ct Round E SI1 GIA $5,658.00                     1.01 ct Round E SI1 GIA $5,658.00                     1.02 ct Round F VS2 GIA $5,692.50                     1.00 ct Round F VS2 GIA $5,692.50                     1.00 ct Round G VS2 GIA $5,727.00                     1.02 ct Round G VS2 GIA $5,727.00                     1.00 ct Round D SI1 GIA $5,736.20                     1.00 ct Round D SI1 GIA $5,794.62                     1.00 ct Round E VS1 GIA $5,837.40                     1.08 ct Round E SI1 GIA $5,846.60                     1.01 ct Round E VS2 GIA $5,851.20                     1.01 ct Round F VS1 GIA $5,865.00                     1.00 ct Round G VVS1 GIA $5,865.00                     1.00 ct Round D SI1 GIA $5,884.32                     1.00 ct Round D SI1 GIA $5,934.00                     1.01 ct Round G VVS2 GIA $6,008.75                     1.01 ct Round G VVS2 GIA $6,008.75                     1.00 ct Round E VS2 GIA $6,072.00                     1.01 ct Round F VS2 GIA $6,104.38                     1.01 ct Round D VS2 GIA $6,210.00                     1.01 ct Round E VS1 GIA $6,210.00                     1.01 ct Round E VS2 GIA $6,292.80                     1.01 ct Round F VS1 GIA $6,451.50                     1.00 ct Round D VS2 GIA $6,458.40                     1.51 ct Round F SI1 GIA $6,578.00                     1.00 ct Round E VS1 GIA $6,582.60                     1.00 ct Round E VS2 GIA $6,624.00                     1.19 ct Round E VS2 GIA $6,624.00                     1.28 ct Round E VS2 GIA $6,624.00                     1.00 ct Round F VVS2 GIA $6,767.75                     1.01 ct Round F VS1 GIA $6,798.06                     1.00 ct Round E VS1 GIA $6,831.00                     1.02 ct Round D VS2 GIA $6,831.00                     1.38 ct Round E VS1 GIA $6,831.00                     1.23 ct Round D VS2 GIA $6,831.00                     1.01 ct Round F VVS2 GIA $7,013.85                     1.05 ct Round D VS1 GIA $7,015.00                     1.00 ct Round D VS1 GIA $7,015.00                     1.06 ct Round F VS1 GIA $7,038.00                     1.00 ct Round F VS1 GIA $7,038.00                     1.00 ct Round F VS1 GIA $7,038.00                     1.00 ct Round D VS2 GIA $7,079.40                     1.02 ct Round E VS1 GIA $7,079.40                     1.00 ct Round E VS1 GIA $7,079.40                     1.00 ct Round D VS2 GIA $7,079.40                     1.00 ct Round E VS1 GIA $7,104.24                     1.01 ct Round E VS1 GIA $7,203.60                     1.51 ct Round D SI1 GIA $7,203.60                     1.52 ct Round D SI1 GIA $7,233.41                     1.53 ct Round E SI1 GIA $7,245.00                     1.50 ct Round E SI1 GIA $7,245.00                     1.01 ct Round D VVS2 GIA $7,296.75                     1.50 ct Round D SI1 GIA $7,327.80                     1.00 ct Round E VS1 GIA $7,383.00                     1.01 ct Round E VVS2 GIA $7,400.25                     1.50 ct Round G VS2 GIA $7,452.00                     1.51 ct Round D SI1 GIA $7,452.00                     1.54 ct Round D SI1 GIA $7,452.00                     1.03 ct Round E VS1 GIA $7,452.00                     1.00 ct Round D VS2 GIA $7,452.00                     1.00 ct Round E VVS1 GIA $7,567.00                     1.00 ct Round D VS1 GIA $7,576.20                     3.01 ct Round K VS1 GIA $7,590.00                     2.05 ct Round E SI2 GIA $7,590.00                     1.01 ct Round D VS1 GIA $7,716.50                     1.51 ct Round G VS1 GIA $7,866.00                     2.00 ct Round H VS2 GIA $7,906.25                     1.22 ct Round D VS1 GIA $7,997.10                     1.02 ct Round D VS1 GIA $7,997.10                     1.01 ct Round E VVS2 GIA $8,073.00                     1.22 ct Round E VVS2 GIA $8,073.00                     1.00 ct Round D VS1 GIA $8,137.40                     1.00 ct Round D VS1 GIA $8,137.40                     1.00 ct Round D VVS1 GIA $8,228.25                     1.01 ct Round D VS1 GIA $8,277.70                     1.51 ct Round F VS1 GIA $8,285.75                     2.01 ct Round E SI1 GIA $8,337.50                     1.00 ct Round D VS1 GIA $8,418.00                     1.00 ct Round D VVS2 GIA $8,431.80                     1.09 ct Round D VVS2 GIA $8,611.20                     1.52 ct Round E VS2 GIA $8,888.35                     1.01 ct Round E IF GIA $8,914.80                     1.00 ct Round D VVS2 GIA $8,918.25                     1.71 ct Round E VS2 GIA $8,930.53                     1.02 ct Round F IF GIA $8,970.00                     1.50 ct Round D VS2 GIA $9,017.84                     3.01 ct Round G SI2 GIA $9,041.76                     1.01 ct Round D VVS1 GIA $9,142.50                     2.02 ct Round E SI1 GIA $9,171.25                     1.01 ct Round D VVS2 GIA $9,242.55                     1.02 ct Round E IF GIA $9,264.40                     1.50 ct Round D VS2 GIA $9,308.10                     1.70 ct Round D VS2 GIA $9,471.40                     1.50 ct Round D VS1 GIA $9,568.00                     1.00 ct Round E VVS1 GIA $9,660.00                     1.02 ct Round D VVS1 GIA $9,691.05                     1.11 ct Round D VVS2 GIA $9,729.00                     2.01 ct Round D SI1 GIA $9,803.75                     1.50 ct Round E VS1 GIA $9,938.30                     2.01 ct Round E SI1 GIA $10,005.00                     5.01 ct Round J SI2 GIA $10,005.00                     2.01 ct Round E VS1 GIA $10,350.00                     3.02 ct Round F SI2 GIA $10,350.00                     1.01 ct Round D VVS1 GIA $10,422.45                     1.52 ct Round D VS1 GIA $10,524.80                     4.19 ct Round H SI2 GIA $10,695.00                     3.20 ct Round E SI2 GIA $10,695.00                     2.19 ct Round D SI1 GIA $10,695.00                     2.03 ct Round D SI1 GIA $10,695.00                     2.03 ct Round G VVS2 GIA $10,764.00                     2.01 ct Round H VVS1 GIA $10,815.75                     1.01 ct Round D VVS1 GIA $10,971.00                     1.01 ct Round D VVS1 GIA $10,971.00                     1.20 ct Round D VVS1 GIA $10,971.00                     2.09 ct Round F VS2 GIA $11,005.50                     2.05 ct Round G VS1 GIA $11,040.00                     1.64 ct Round D VVS2 GIA $11,258.50                     2.05 ct Round F VVS1 GIA $11,500.00                     3.03 ct Round I VS1 GIA $11,672.50                     2.01 ct Round H IF GIA $11,730.00                     2.15 ct Round D VS1 GIA $11,960.00                     2.01 ct Round D VS1 GIA $11,960.00                     1.52 ct Round D VVS2 GIA $12,282.00                     2.00 ct Round D VS2 GIA $12,333.75                     2.48 ct Round G VVS2 GIA $12,420.00                     1.69 ct Round E IF GIA $12,677.60                     3.36 ct Round I VVS2 GIA $12,765.00                     3.01 ct Round I VVS2 GIA $12,765.00                     4.02 ct Round E SI2 GIA $12,765.00                     1.01 ct Round D IF GIA $12,776.50                     1.00 ct Round D IF GIA $12,776.50                     1.14 ct Round D IF GIA $13,938.00                     4.01 ct Round G SI1 GIA $14,014.73                     2.01 ct Round D VVS1 GIA $14,679.75                     2.01 ct Round E VS1 GIA $14,748.75                     3.04 ct Round H VVS2 GIA $14,863.75                     2.32 ct Round D VS1 GIA $14,950.00                     3.42 ct Round D SI1 GIA $15,076.50                     5.01 ct Round E SI2 GIA $15,180.00                     3.00 ct Round H VS1 GIA $15,180.00                     3.01 ct Round E VS2 GIA $15,266.25                     3.00 ct Round F VS2 GIA $15,525.00                     2.01 ct Round E VS1 GIA $15,525.00                     2.01 ct Round E VS1 GIA $15,525.00                     2.04 ct Round G IF GIA $15,525.00                     3.01 ct Round D SI1 GIA $15,870.00                     2.01 ct Round E VS1 GIA $16,042.50                     2.53 ct Round E VVS2 GIA $16,128.75                     2.08 ct Round D VS1 GIA $16,445.00                     2.03 ct Round D VS1 GIA $16,445.00                     5.01 ct Round I VS2 GIA $17,043.00                     2.01 ct Round D VS1 GIA $17,043.00                     3.01 ct Round F VS2 GIA $17,077.50                     3.00 ct Round D VS1 GIA $17,307.50                     2.13 ct Round D VS1 GIA $17,342.00                     1.51 ct Round D IF GIA $17,675.50                     3.00 ct Round H IF GIA $17,698.50                     2.01 ct Round D VS1 GIA $17,940.00                     2.00 ct Round D VS1 GIA $17,940.00                     2.00 ct Round D VS1 GIA $17,940.00                     2.00 ct Round D VS1 GIA $17,940.00                     3.02 ct Round F VS2 GIA $18,083.52                     5.26 ct Round I VS1 GIA $19,009.50                     4.06 ct Round G VS2 GIA $19,665.00                     3.05 ct Round D VS2 GIA $19,734.00                     3.02 ct Round D VS2 GIA $20,113.50                     3.52 ct Round E VVS2 GIA $21,252.00                     4.08 ct Round G VVS2 GIA $21,413.00                     3.20 ct Round G VVS1 GIA $22,051.25                     3.05 ct Round G VVS1 GIA $22,051.25                     3.14 ct Round G IF GIA $25,185.00                     3.02 ct Round E VVS2 GIA $27,048.00                     3.02 ct Round D VS1 GIA $27,692.00                     3.01 ct Round D VS1 GIA $27,692.00                     3.70 ct Round E VVS2 GIA $28,980.00                     3.23 ct Round F VVS1 GIA $29,325.00                     3.07 ct Round D VS1 GIA $29,670.00                     4.04 ct Round D VS1 GIA $32,303.50                     3.25 ct Round E IF GIA $35,098.00                     
21.67 1209248.00 30.13 335000.10
ParcelShapeCaratColorClarityCutPol.Sym.Dep.Tab.MeasurementsFluor.CertPrice P/CPrice NetDetails
347268 Cushion Modified 1.00 Y D NONE NONE NONE NONE 0 0 5.81 x 5.50 x 3.34 None GIA $1,150.00 $1,150.00
331969 Cushion Brilliant 1.00 M SI1 NONE VG G 68.9 63 6.05 x 5.64 x 3.88 Faint GIA $1,449.00 $1,449.00
BRD-0794 Emerald 1.00 K SI2 NONE VG G 64.4 68 6.78x4.58x2.95 None GIA $1,642.00 $1,642.00
G19632 Round 1.00 L I1 P VG F 71 60 5.92 x 5.80 x 4.16 None GIA $1,668.00 $1,668.00
PP3525-01 Radiant 1.00 W-X VS1 NONE EX G 71 71 5.31x5.22x3.71 Faint GIA $1,840.00 $1,840.00
PP3525-02 Radiant 1.00 W-X VS1 NONE VG VG 71.5 64 5.75x5.24x3.75 Faint GIA $1,840.00 $1,840.00
C1.0H13036 Cushion 1.00 Y-Z VVS1 NONE EX G 70.8 64 5.95X5.12X3.63 Faint GIA $1,913.00 $1,913.00
D1.0F70071 Radiant 1.00 K SI2 NONE EX G 65.1 71 6.10X5.58X3.63 Faint GIA $2,067.00 $2,067.00
G834 Marquise 1.00 I I1 NONE G G 67.2 56 9.87 x 4.95 x 3.33 None GIA $2,174.00 $2,174.00
D1.0F70069 Radiant 1.00 K VS2 NONE EX G 60.6 74 6.81X5.27X3.20 None GIA $2,251.00 $2,251.00
O1.0GH0567 Oval 1.00 K SI1 NONE VG G 55.1 57 7.82X5.61X3.09 Faint GIA $2,252.00 $2,252.00
G22492 Oval 1.00 K SI2 NONE EX G 61.6 62 7.94 x 5.60 x 3.45 None GIA $2,254.00 $2,254.00
78HJ94305 Trillion 1.00 I VS1 VG VG 32.5 58 7.63x8.81x2.86 N GIA $2,286.00 $2,286.00
D1.0C58001 Radiant 1.00 K VS2 NONE VG G 70.7 77 6.14X5.35X3.78 None GIA $2,289.00 $2,289.00
327459 Radiant 1.00 G I1 NONE EX G 68.9 70 5.86 x 5.32 x 3.67 None GIA $2,312.00 $2,312.00
G17076 Emerald 1.00 D I1 NONE G F 84.1 60 6.53 x 4.26 x 3.58 None GIA $2,346.00 $2,346.00
D1.0E96202 Radiant 1.00 K SI1 NONE VG F 61.5 77 6.00X5.65X3.47 Faint GIA $2,363.00 $2,363.00
R1.0H04099 ROUND 1.00 M VS2 G VG VG 63.8 58 6.24X6.27X3.99 None GIA $2,387.00 $2,387.00
SHJ99236 Round 1.00 SI2 VG VG 63.1 57 6.41x6.37x4.03 N GIA $2,392.00 $2,392.00
G24121 Marquise 1.00 G I1 NONE G F 64.5 59 11.10 x 4.74 x 3.06 None GIA $2,415.00 $2,415.00